Två elever bygger med klossar.

Vad är neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF)?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är adhd, autism och Tourettes syndrom.

Barn och elever har olika individuella förutsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar individen i olika omfattning. Det är också vanligt att samvariationer eller överlappande svårigheter förekommer.

Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom adhd och autism, tänker och uppfattar information och bearbetar sinnesintryck på ett annorlunda sätt.

Individens behov ska styra stödet

För att få en neuropsykiatrisk diagnos krävs att ett antal kriterier uppfylls. Det finns dock många barn, elever och vuxna som inte uppfyller alla kriterier men som ändå kan ha stora behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Individens behov är det som ska styra.

Om förskolan eller skolan misstänker att ett barn eller en elev inte utvecklas mot utbildningens mål ska detta skyndsamt utredas. Anpassningar och stöd ska ges oavsett om eleven har diagnos eller ej.

Det är i relation till omgivningen och i mötet med lärmiljön som stödbehov uppstår. Personalens kunskap om funktionsnedsättningen skapar bättre förutsättningar för en mer tillgänglig lärmiljö.

Olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Adhd och autism är vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men det finns flera. Det är också vanligt att barn och elever har överlappande svårigheter eller samvariationer. 

Några andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relaterade tillstånd är:

Lär dig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Publicerat onsdag 24 maj 2023