Autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan

På denna sida hittar du tips och råd på hur du kan tänka när du planerar, utformar och genomför undervisningen för elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan.

Elever med autismspektrumtillstånd kan ha svårigheter i socialt samspel och en annorlunda perception. Det kan till exempel visa sig genom en annorlunda sinnesbearbetning och utmaningar i att:

 • se och förstå sammanhang
 • förstå hur andra människor tänker och känner
 • generalisera och förutse om vad som kommer hända
 • vara flexibel
 • förstå och använda sociala kommunikation
 • planera och organisera.

Skolans verksamhet ställer alltså stora krav på elever med autismspektrumtillstånd. Nedan följer några korta råd och förslag på hur man kan tänka när man planerar, utformar och genomför undervisningen.

Pedagogiska strategier

Tydlighet, förberedelser och struktur kan vara avgörande för hur en elev med autismspektrumtillstånd kan hantera sin skoldag. Ett systematiskt arbete med visuellt stöd har visat sig framgångsrikt. Det kan öka förförståelsen för dagens aktiviteter och undervisning i skolan. Det ökar också elevernas förståelse för vad som förväntas av dem i olika situationer. Att arbeta med strukturerade aktivitets- och lektionsupplägg som återkommer skapar rutiner och förförståelse. Alla som arbetar med eleven bör vara insatta i de anpassningar och stöd som finns.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik syftar till att göra undervisningen och andra aktiviteter under skoldagen tydliga, tillgängliga och förutsägbara. Precis som namnet visar är målet att undervisningen ska vara just så tydlig som möjligt för den enskilde eleven.

Varje elev behöver vara trygg med svaren på följande frågor:

 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Vad ska jag göra?
 • Vad ska jag lära?
 • Hur ska jag göra?
 • När ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Vad ska jag göra sen?

Trygghet, studiero och relationer

I en lärmiljö som präglas av tryggt klimat kan elever lära och utvecklas. I skolan kan arbete kring trygghet och studiero ge elever med autismspektrumtillstånd ökade möjligheter att behålla uppmärksamhet och koncentration. Tillitsfulla relationer ökar elevernas trygghet och motivation. Det är därför en viktig del för arbetet med att främja studiero. Det finns situationer i skolan som är energikrävande för en del elever. Skolan kan genom att erbjuda möjlighet till återhämtning och rekreation möta det behovet.

Kartläggning

Det är i relation till lärmiljön som elever är i behov av stöd. Därför skall skolan i första hand arbeta för att göra undervisningen tillgänglig för alla. Samtidigt är det viktigt att skolan kartlägger och dokumentera en elevs förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter och vad som motiverar eleven. Kartläggning är något som man som lärare gör hela tiden, som ett led i undervisningen för att föra den framåt.

Kartläggningen genomförs med hjälp av olika metoder som screening, observationer och utvecklingsscheman, intervjuer, samtal och självskattningar och kanske dagböcker eller loggböcker. Om någon på skolan misstänker att en elev inte utvecklas mot utbildningens mål skall detta rapporteras till rektor och skyndsamt utredas. Om utredningen visar att eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd skall detta ges.

Social miljö

För många med autismspektrumtillstånd är det svårt att förstå hur andra tänker och känner. Det kan komplicera samspelet med andra och göra att eleven har svårt att förstå vad som förväntas i olika situationer. Det är bra om du som vuxen deltar och ger stöd i fria aktiviteter som lek, på rasten, i samarbetsuppgifter och grupparbeten. Att erbjuda visuellt stöd i samtal kan också främja social utveckling.

Kommunikation

Många elever med autismspektrumtillstånd har en annorlunda språkutveckling. Detta kan ge svårigheter att förstå och tolka språket. Därför är det viktigt att arbeta med tydliga instruktioner, tydlig struktur, avgränsning och anpassat material.

Förbered elever för förändringar, byte av fokus eller uppgift

Många elever med autismspektrumtillstånd är i behov av förutsägbarhet. Att byta fokus, byta uppgift eller en förflyttning kan vara en utmaning. Som personal i skolan kan du bland annat förbereda genom visuellt stöd såsom scheman, bilder och skrivna instruktioner.

Publicerat onsdag 20 oktober 2021