Adhd på gymnasiet och i vuxen­utbildningen

På denna sida finns tips och råd för dig som ska planera och genomföra undervisningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen för studerande med adhd.

Studerande med adhd har svårigheter med uppmärksamhet, att kontrollera sina impulser och överaktivitet. Det kan till exempel visa sig genom utmaningar i att:

  • organisera skolarbetet såsom att planera, starta, genomföra och avsluta arbetsuppgifter och aktiviteter
  • hålla ordning
  • reglera aktivitetsnivå
  • vara uthållig på lektioner
  • uppfatta tid.

Studier ställer stora krav på personer med adhd. Nedan följer några korta råd och förslag på hur skolans personal kan tänka när man planerar, utformar och genomför undervisningen.

Trygghet, studiero och relationer

I en lärmiljö som präglas av tryggt klimat kan studerande lära och utvecklas. Att arbeta med frågor om trygghet och studiero kan ge studerande med adhd ökade möjligheter att behålla uppmärksamhet och koncentration. Tillitsfulla relationer ökar trygghet och motivation. Det är därför en viktig del för arbetet med att främja studiero.

Samtal med den studerande

I mötet med den studerande är det viktigare att prata om det som fungerar och utgå från förmågor och styrkor. Eftersom personer med adhd kan vara mycket olika måste man ta reda på vilket stöd som passar den enskilda personen. Det är viktigt att den studerande är delaktig i besluten om stödinsatser och få möjlighet att utvärdera insatserna efter hand. Det är i relation till lärmiljön som den studerande är i behov av stöd. Därför skall skolan i första hand arbeta för att göra undervisningen tillgänglig för alla.

Pedagogiska strategier

Planerings- och minnesstöd

Många studerande med adhd behöver stöd för att komma igång med och avsluta uppgifter. Det finns användbara funktioner i mobiltelefoner för påminnelse kopplat till scheman.

Skapa struktur

En terminsplanering ger överblick. Ett veckoschema med klockslag underlättar för dem som har svårt att hålla reda på tider. Många studerande med adhd uppskattar att få en instruktion i taget och att instruktionerna är kortfattade och ges både i tal och skrift.

Anteckningsstöd

Att få i tillgång till anteckningar är bra. Den studerande kan också få tillåtelse att spela in lektionsinnehåll på sin mobiltelefon och att fotografera av anteckningar.

Stöd för koncentrationen

Korta pauser underlättar. En del behöver en tyst och lugn miljö för att kunna koncentrera sig. Särskilt i provsituationer kan det vara extra viktigt att sitta på en lugn plats.

Motivationsstöd

Korta arbetspass och tät återkoppling från läraren gör det lättare att orka prestera. Uppgifter som är varierade ökar också motivationen.

Läs- och skrivstöd

För studerande med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att få tillgång på läromedel och lärmaterial i digital form. Det ökar tillgängligheten för många.

Publicerat fredag 8 oktober 2021