Adhd på fritidshem

På denna sida finns tips och råd för dig som möter barn med adhd på fritidshemmet.

Barn med adhd har svårigheter med uppmärksamhet, att kontrollera sina impulser och överaktivitet. Det kan till exempel visa sig genom utmaningar i att:

  • organisera såsom planera, starta, genomföra och avsluta aktiviteter och uppgifter
  • hålla ordning
  • skifta fokus från en aktivitet till en annan
  • vara uthållig
  • vänta på sin tur.

Rätt till en meningsfull fritid

Inom fritidshemsverksamheten handlar det om barns rätt till en meningsfull fritid. För barn med adhd handlar det också om att få en tillgänglig fritid. Nedan följer några korta råd och förslag på hur man kan tänka när man planerar och utformar verksamheten på fritidshemmet för barn med adhd.

Trygghet och relationer

I en miljö som präglas av tryggt klimat kan barn lära och utvecklas. På fritidshemmet kan arbete kring trygghet och relationer ge barn med adhd ökade möjligheter att kunna delta i aktiviteter samt behålla uppmärksamhet och koncentration. Tillitsfulla relationer ökar barnens trygghet och trivsel. Det finns situationer på fritidshemmet som är energikrävande för en del i gruppen. Fritidshemmet ska kunna erbjuda möjlighet till återhämtning och rekreation.

Kartläggning

Det är i relation till lärmiljön som barn är i behov av stöd. Därför skall fritidshemmet i första hand arbeta för att göra verksamheten tillgänglig för alla. Samtidigt är det viktigt att man kartlägger och dokumentera ett barns förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter och vad som motiverar barnet. Om det visar sig att barn är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd skall detta ges.

Pedagogiska strategier

En stor del av fritidshemmets verksamhet handlar om att utveckla barns social förståelse och interaktion. Detta kan utvecklas genom att leka, upptäcka, samtala och reflektera. En annan viktig del handlar om att skapa, pyssla, bygga och utöva andra aktiviteter som utvecklar barnens kreativa- och problemlösningsförmåga.

Tydliggörande pedagogik innebär att arbeta med tydliga strukturer i aktivitetsupplägg, att arbeta med visuellt stöd kan avlasta arbetsminne och främja barnens uppmärksamhet. Om de vet vilka förväntningar som finns, om kravnivån är rätt och innehållet är begripligt skapas en känsla av sammanhang vilket främjar lärande och utveckling.

Strukturstöd är det stöd som ges för att hjälpa barnen att förstå vad som ska hända på fritidshemmet. Detta stöd kan du som lärare på fritidshem ge genom olika typer av översikter. Översikterna kan vara i form av olika scheman, som till exempel veckoscheman, scheman över dagens aktiviteter och händelser eller individuella scheman. Möjlighet till paus för återhämtning och rekreation kan också vara bra.

Strategistöd är det stöd som används för att tydliggöra hur barnen kan göra. Även om du som lärare på fritidshem ger bra och tydliga muntliga instruktioner räcker det inte alltid. Barnen måste kunna ta till sig dem, minnas dem och följa dem. Därför är det bra att komplettera den muntliga informationen med nedskrivna instruktioner. barnen får då större möjlighet att arbeta självständigt. I de olika utrymmena på fritidshemmet gör man kanske skilda aktiviteter. Då kan det vara bra med skrivna instruktioner dels vid dörren till utrymmet men också i leklådor eller annat material. Tänk på att det är bra om de nedskrivna instruktionerna är korta, enkla och i få steg. Om du ofta behöver upprepa dina muntliga instruktioner behöver du fundera över hur du levererar dem och vad du kan göra för att förtydliga dem. 

Publicerat fredag 20 augusti 2021