Astma, allergi och annan överkänslighet

Astma och allergier är ett par av de vanligaste funktionsnedsättningarna. De ingår i kategorin medicinska funktionsnedsättningar. För många barn och elever är astman eller allergin lindrig, men för andra påverkas hela livsföringen och därmed också skolarbetet.

Att ha astma eller allergi kan påverka barnets och elevens delaktighet i olika aktiviteter och möjlighet att vistas ute. Det kan också påverka koncentrationen. En del av eleverna med svår allergi får hög frånvaro.

Undvik ett eventuellt utanförskap genom att personal och kamrater förstår hur astma och allergi fungerar. Anpassa förskolans och skolans aktiviteter och erbjud fler valmöjligheter.

Tänk på att

Astma och allergi utlöses ofta av olika faktorer i omgivningen. Tänk på att:

  • All mat som serveras ska vara säker. Allmänt nöt- och jordnötsförbud bör gälla.
  • En god inomhusmiljö som gör det möjligt att vistas i skolan utan att hälsan försämras.
  • Till den fysiska miljön räknas också den påverkan som andra i skolan har, till exempel genom att sprida djurepitel eller använda starka dofter.
  • Fysisk aktivitet och bra kondition förbättrar hälsan, särskilt för barn och elever med astma och allergi.

De olika områdena hänger tätt samman och påverkar varandra. Är till exempel verksamhetens lokaler väl utformade blir resultatet ändå dåligt om olämpliga ämnen förs in i miljön.

Tips och litteratur

Studie om elevers skolsituation

PRIM-gruppen är en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens. De har genomfört en studie kring elever med allergi. Studien heter Allergiska elevers skolsituation – en uppföljning från årskurs 5 till årskurs 7 och finns på PRIM- gruppens webbplats.

Brister i allergiarbete trots allt fler med astma

Andelen barn med astma ökade från sex till nio procent under åren 2003-2011. Samtidigt finns det brister i hur skolor och förskolor möter behoven hos barn med allergi, skriver Socialstyrelsen i sin rapport.

Allergirond

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram verktyg som hjälper skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda allergirisker. Allergirondens syfte är att bidra till bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro. Det leder till friskare barn och ger er samtidigt mer kunskap om allergi. Verktyget är en digital checklista och heter allergironden.se.

Mer om astma och allergi

Tips och råd för hur du kan anpassa miljön i förskola och skola när du har en elev med svår allergi finns här. Du kan läsa mer om astma och allergi på webbplatserna  tillgängligskola.nu och på  Astma och allergiförbundets webbplats .

Publicerat onsdag 4 juli 2012 Granskat torsdag 12 juli 2018