Ett barn sitter i klassrummet och skriver på ett papper.

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en svensk översättning av ett norskt flerspråkigt material som mäter tidig avkodning och läsning hos flerspråkiga elever.

Materialet består av en lärarhandledning, elevhäften med prov samt en exempelsamling. I exempelsamlingen berättar lärare, specialpedagoger och modersmålslärare i några svenska kommuner hur de har använt materialet.

Lärarhandledningen och elevhäften med prov för årskurs 1-2 finns på språken arabiska, somaliska, spanska och polska. Materialet kan köpas via vår webbutik. Proven kan användas även för äldre elever eller studerande när man vill undersöka deras grundläggande läs- och skrivförmåga.

Materialet ger lärarna kunskap

Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever upptäcks inte alltid eftersom det kan missförstås som problem med själva skriftspråkstillägnandet på ett andraspråk. Det gör att många elever blir utan det stöd som de har rätt till.

För att kunna möta varje elev på ett bra sätt, med anpassade insatser, behövs kunskap om hur flerspråkighet påverkar läs- och skrivutvecklingen. Det behövs också kunskap om hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan komma till uttryck hos flerspråkiga elever.

Materialet, Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning, ska hjälpa lärare att upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan också användas för att kartlägga hur långt elever har kommit i sin läsutveckling på sitt modersmål.

Modersmålsläraren en nyckelperson

Kartläggningen bygger på att modersmålsläraren kartlägger elevens läsning på modersmålet i samverkan med specialpedagogen. Specialpedagogen kan i sin tur även kartlägga elevens läsutveckling på andraspråket.

Fakta om materialet

Materialet består av en tvåspråkig lärarhandledning, elevhäften med prov samt en exempelsamling.

Tvåspråkig lärarhandledning

I den tvåspråkiga lärarhandledningen finns texterna dels i en svensk version och dels i en version för modersmålet.

Svenska och norska lärare som arbetar med flerspråkiga elever ställer sig likartade frågor som till exempel

  • Hur vet man om en flerspråkig elevs läs- och skrivfärdigheter följer en typisk utveckling?
  • Om eleven har problem med sin läsning och skrivning beror det då på dyslexi eller tillägnandet av ett andraspråk?
  • Vilka åtgärder kan man arbeta med?

I lärarhandledningen finns svar på några av dessa frågor. Handledningen innehåller också information om hur läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig hos flerspråkiga elever och läsaren blir guidad i hur materialet kan användas. Den ger även stöd i hur provresultaten ska tolkas.

Elevhäften med prov

Elevhäftena innehåller delprov som syftar till att kartlägga elevens förmåga till avkodning och läsning på sitt modersmål.

Delproven handlar till exempel om att eleven ska känna igen ljud i ord och avkoda ord. I ett delprov som handlar om ordkedjor ska eleven separera en räcka av bokstäver till tre ord. I ett annat delprov finns korta berättelser med frågor eller instruktioner.

Elevhäften med prov finns för årskurs 1-2 och de levereras på pdf när du köper lärarhandledningen.

Exempelsamling

Omslag till Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Exempelsamlingen är tänkt att ge inspiration och visa på vikten av samverkan mellan modersmålslärare, speciallärare, specialpedagoger och lärare.

Intervjuerna i exempelsamlingen berättar om hur kartläggningsmaterialet har använts i några svenska skolor och kommuner.

Kartläggningsmaterialet är utvecklat i Norge

De tvåspråkiga lärarhandledningarna och elevhäften med prov är från början utvecklat av Liv Bøyesen vid Nasjonalt senter for flerkulturell opplaering (NAFO) i Norge.

Publicerat onsdag 13 november 2019