Digitalt stöd

Det finns ett stort utbud av digitala verktyg och det kan ibland vara svårt att med säkerhet veta vad som kommer att fungera optimalt för eleven, därför är det bra att inventera kompetens och behov av kompetens inom arbetslaget, det är även viktigt att tillse att det finns tillgång till tekniskt stöd och att tid finns för utbildning och erfarenhetsutbyte.

En viktig förutsättning är att det finns stöd från ledning och förväntningar på användande av lärverktyg och att det finns ett tydligt syfte om hur verktygen används i förhållande till betygskriterierna. Digitala verktyg är inte en ersättning för det mänskliga samspelet utan ett komplement för kontinuitet och hållbarhet över tid.  

Viktigt är att ha kännedom om elevens möjligheter och behov och att verktyget är flexibelt och anpassningsbart. 

Innan start är det en fördel att ha en uppfattning om följande: 

 • I vilka situationer ska det användas
 • Vilka anpassningar behövs och är möjliga
 • Vilken effekt förväntas
 • Kopplingen till kunskapsmål
 • Vem ansvarar, organisation
 • Finns tekniskt stöd
 • Hur involveras eleven
 • Kan information ges och fås på flera sätt, minnesstöd
 • Följer och utvecklar det elevens förmågor
 • Ger eller tar verktyget energi
 • Upplevs det som relevant och motiverande
 • Kan det användas självständigt eller behövs stöd

Att arbeta med och erbjuda digitala läromedel kan avlasta och öka tillgängligheten för elever som behöver en lärandesituation som inte ger för många intryck eller belastar. Det kan vara en fördel för många elever med förvärvad hjärnskada att få uppgifter tydligt avgränsade. Att få texten uppläst eller att använda tal till text är två exempel. Tal till text innebär att elevens tal omvandlas genom app eller datorprogram till digital text. Uppläst text innebär att en talsyntes läser upp texten. Viktigt är att anpassa talhastighet och röst tillsammans med eleven. Att anpassa digitala lärverktyg innebär att tid och planering behöver avsättas i ett tidigt skede. Genom att använda sig av olika digitala verktyg ökar möjligheten för eleven att kunna delta och använda sig av samma läromedel som sina klasskamrater.

Viktigt är att fortsätta och bibehålla kontakter vid frånvaro. Det kan finnas en risk att elever med långa frånvaroperioder kommer ifrån både undervisning och klassgemenskap. Planera in tillsammans med eleven och var förberedd på alternativa kontaktformer som exempelvis Teams, Zoom eller SMS. Det finns även exempel där robotar används för att ge elever möjligheter att delta i klassen men på avstånd.

Om AV1-robot från Barncancerfonden 

Mer information om digitalt lärande finner du på vår webbplats. Där kan du även ladda hem skriften Digitalt lärande – för att nå målen.

Källor

Learning in hand

CAST UDL-guidelines 

"Digitalisering i skolan" (pdf) på ifous.se  

Skolverket - undervisning med digitala verktyg 

Publicerat måndag 3 juli 2023