Stöd till vårdnadshavare vid distansundervisning

Du som vårdnadshavare är en viktig part för att undervisningen på distans ska fungera för ditt barn. Information vänder sig till dig som har ett dövt barn eller ett barn med hörselnedsättning.

Lyssna på barnet

Hur mycket stöd ditt barn önskar från dig kan bero på många olika saker exempelvis ålder, stöd från skolan eller om ditt barn har behov av särskilt stöd. Ställ gärna frågor till ditt barn om vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra med distansundervisningen. Vilken tid på dagen fungerar det bäst att utföra skolarbetet? Hur vill ditt barn att du ska stötta hen? Hur sker kontakten med undervisande lärare för uppföljning? Var observant på hur ditt barn mår.

Om ditt barn inte kan uttrycka hur distansundervisningen fungerar kan du observera om hen är delaktig och aktiv i det ni eller barnets assistent gör tillsammans. Detta kan visa sig genom att barnet uttrycker små gester och signaler av glädje, sträcker sig efter det ni gör eller visar frustration i en aktivitet.

Har du frågor om distansundervisning kan du kontakta Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst Fråga en rådgivare.

Anpassningar i lärmiljön

Tänk på att ha goda ljud- och ljusförhållande. Om läraren kommunicerar med ditt barn på distans behöver bild och samtalsteknik fungera. Ditt barn kan behöva en samtalspartners, exempelvis du som förälder eller en assistent för att stödja barnets kommunikation.

Hörteknik och svenskt teckenspråk

Det är viktigt att ditt barns hör-teknik fungerar tillsammans med den digitala tekniken. Det gäller även om ditt barn använder sig av tolk i svenskt teckenspråk. Var observant på om tal och bild inte synkroniserar eller hakar upp sig.

Läs mer om anpassningar i lärmiljön, hörteknik och svenskt teckenspråk

Undervisning på distans för elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning

Undervisning på distans för elever och vuxenstuderande som kommunicerar på svenskt teckenspråk

Rutiner, struktur, återkoppling

Barnet behöver ha tydliga rutiner och strukturer i skolarbetet. Ha en lugn arbetsplats och rutiner för när skoldagen ska börjar och slutar. Lägg in paus mellan arbetspassen exempelvis måltider, fysisk aktivitet, baka, lyssna på musik eller kontakta en kompis. Det är viktigt att läraren ger barnet tydliga instruktioner som uppmuntrar att klara uppgiften på egen hand. Barnet kan även behöva stöd i att prioritera vad som är viktigast att göra, förstå uppgiften och vad som förväntas av hen. Dela upp längre uppgifter och arbeta med dem i steg. Det är viktigt att barnet får återkoppling av läraren på sitt arbete.

Läs mer om bland annat återkoppling

Samverkan och individuella anpassningar

Om ditt barn har behov av särskilt stöd kan du få stöd av lärare och elevhälsa. Be om att få regelbundna avstämningar med läraren för att få tips och råd för individuella anpassningar. Det är bra om ditt barn kan vara med i samtalet för att vara delaktig och få uttrycka vad som fungerar eller inte. Det finns olika lösningar för hur ditt barn kan få undervisning. Skolverket beskriver hur skolan kan behöva utforma enskilda lösningar för elever som är särskilt känsliga för smitta exempelvis undervisning i hemmet. De beskriver också att det är viktigt att hitta lösningar för barn och elever som behöver särskilt stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att till exempel ta del av undervisning på distans. Det kan även vara så att eleven kan behöva vara närvarande i skolans lokaler för att få sin utbildning.

Frågor och svar om coronaviruset och skollagstiftning på Skolverkets webbplats

Sociala kontakter

Uppmuntra gärna ditt barn att ha kontakt med sina kamrater digitalt. Vi mår alla bra av att ha relation med andra och dela vardagen.

Förslag på undervisning utifrån ämnesområden i grundsärskolan

Det kan vara en utmaning att använda undervisning på distans utifrån ämnen och ämnesområden i grundsärskolan. Be att få en planering från läraren med ett upplägg på vad undervisningen ska innehålla. Bestäm gärna även regelbundna möten med läraren där ni pratar om vad ert barn ska göra och följa upp det ni gjort. Några förslag på lösningar: Kan läraren ha digitala rörelsepass tillsammans med ditt barn och dig eller assistent? Kan läraren spela in filmer eller läsa in en saga som skickas till er? Låt ditt barn använda de läromedel som används i skolan exempelvis digitala verktyg, material för skapande.

Dövblindhet vid undervisning på distans

Övriga tips på länkar

Tips till vårdnadshavare

Vårdnadshavare och lärare tillsammans

Ur play om skola hemma:

"Föräldrar och lärare tillsammans" från UR play om skola hemma

Skola hemma

Föräldratips från andra länder gällande digital undervisning på Skola hemmas webbplats

"Att tänka på vid distansundervisning – Vårdnadshavare" på Skola hemmas webbplats

Frågor och svar från Skolverket gällande Coronaviruset

Blogginlägg: Håll i, håll ut och håll om

Publicerat fredag 12 juni 2020