Checklista för tolkning av möten på distans

Inför mötet 

 • Antal tolkar: vid tolkning av möten kommer det att krävas två tolkar för att säkerställa tolkningen. Undantaget är korta möten med två partssamtal, då kan det räcka med en tolk.
 • Båda tolkarna som ska tolka mötet måste befinna sig på samma plats. Det är en förutsättning för att kunna säkerställa tolkningen och för att tolkarna ska få en bra arbetsmiljö.
 • Samtalets längd: Överväg noga hur lång tid som är lämpligt för möte via Skype/videokonferens, med hänsyn till såväl tolkarnas som mötesdeltagarnas arbetsmiljö.
 • Tänk på att: möten över en timme kräver pauser
 • Antalet deltagare: max 5 rutor i Skype
 • I bokningen ska det framgå vem som ansvarar för mötet och vem som kommer att leda mötet.
 • I tolkbeställningen måste det framgå att mötet ska ske på distans.
 • Om PowerPoint eller annat material ska presenteras under mötet så ska tolkarna få tillgång till det innan mötet.
 • Om mötet ska spelas in måste det meddelas innan. Tolkar måste godkänna det innan.

Fysiska förutsättningar 

 • Bildkvalitén och ljudkvalitén är viktig. Är den inte tillräckligt bra behöver tolken avbryta.
 • Tänk på att ha fullgod belysning. Undvik ljus bakifrån exempelvis från fönster eller lampa.
 • Använd enfärgad och mörk tröja för att underlätta avläsning.
 • Alla deltagare som finns i bild har en bakgrund som inte är visuellt störande.
 • Alla som talar använder headset: eller fullgod ljudupptagning i konferensrum.
 • Alla mikrofoner ska vara avstänga ifall man inte ska säga något. Detta för att undvika onödigt bakgrundsljud.
 • Vid Skype-möte måste varje deltagare sitta enskilt i en ruta.

Under mötet 

 • Turtagning: Det är viktigt att mötesledaren styr turtagningen.
 • Innan man påbörjar ett uttalande så säger man sitt eget namn.
 • Observera att tolkarna inte översätter texter, som t ex instruktioner till en uppgift. Tolkarna tolkar från talad svenska eller svenskt teckenspråk.
 • Tänk på att: Vid presentationer som syns på deltagarnas skärmar så måste också deltagarna synas i bild. Detta för att man ska kunna se allt som sägs på teckenspråk.
 • Det är mötesledarens ansvar att se till att tekniken fungerar.
 • Mötesledaren har ansvaret att se till att alla, som behöver, ska kunna se tolken samt vem som pratar.
Publicerat torsdag 23 april 2020