teckenspråk 2

Svenskt teckenspråk i förskolan

I förskolan finns barn som är döva, har en hörselnedsättning eller som av andra skäl har behov av språkutveckling i svenskt teckenspråk, till exempel på grund av att en nära anhörig är döv eller har hörselnedsättning.

De barnen har rätt att få stöd i sin språkutveckling i svenskt teckenspråk, enligt läroplanen för förskolan.

"För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket."

Språkutveckling

Språkutveckling är av stor vikt under den första kritiska perioden upp tills barnet är 4-5 år gammal. Under denna period är det viktigt att barnet och föräldrarna eller andra vuxna kan kommunicera obehindrat med varandra.  Att samspela och förstå varandra är grunden för barns utveckling både vad gäller språk, kognition och den sociala utvecklingen.

Även en liten hörselnedsättning kan göra att barnet måste anstränga sig i vissa miljöer för att förstå vad som sägs via talat språk. Att tolka ljud tar mycket energi från arbetsminnet och om missuppfattningar sker flera gånger under dagen kan det skapa frustration och osäkerhet hos barnet. Det kan också skapa en begränsning i barnets utveckling. Det är viktigt att barn har tillgång till ett tillgängligt språk som de kan ta till sig utan ansträngning, och om barnet är dövt eller har en hörselnedsättning så kan detta tillgängliga språk vara svenskt teckenspråk. 

Vänta inte med språk

Om barn inte får tillgång till ett tillgängligt språk som de kan ta till sig utan ansträngning under de första 4–5 levnadsåren finns en risk för språkdeprivation, vilket är en konsekvens som uppstår när barn blir understimulerade i sin språkutveckling. Tidig tillgång till språk oavsett om det är tecknat eller talat är avgörande för att hjärnan ska kunna organisera funktioner för språkförståelse.

Barn använder sina olika språk som resurser, samtidigt och parallellt, för att forma sitt tänkande. Det handlar då om transspråkande och det är en del av deras språkutveckling. Det är viktigt att du som arbetar i förskolan med barn som är döva eller har en hörselnedsättning är en språklig förebild för barnen och använder ett språk som är tillgängligt och som barnet kan ta till sig. Det är även viktigt att säkerställa att förskolan har en god visuell och auditiv miljö för att underlätta barnens språktillägnande.

Svenskt teckenspråk - ett eget språk

Ett av målen i  läroplanen för förskolan  är att: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla […] svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk." 

En del förskolor arbetar med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK. TAKK är inte ett eget språk, utan ett stöd i kommunikationen, vilket kan vara ett väldigt bra komplement till talspråket, men det ersätter inte svenskt teckenspråk, som är ett eget språk.
Skrivningarna i läroplanen handlar om rätten att utveckla svenskt teckenspråk. På Språkrådets webbsida finns bra information om det svenska teckenspråkets uppbyggnad.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om svenskt teckenspråk i förskolan

En rättighet

Rätten till svenskt teckenspråk finns även reglerad i Språklagen, där står bland annat att "den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket." 

Barns rätt till språk finns även i Barnkonventionen och i Funktionsrättskonventionen. I den sistnämnda lyfts särskilt rätten till teckenspråk och rätten till dövsamhällets språkliga och kulturella identitet. 

Webbinarie om att främja svenskt teckenspråk i förskolan

Under våren 2021 genomförde Specialpedagogiska skolmyndigheten två webbinarier om att främja svenskt teckenspråk i förskolan. Föreläsningar, frågestunder och erfarenhetsutbyte mellan de som deltog stod på schemat. Ta del av de två föreläsningarna nedan.

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan - Lina Jerpö

Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten pratar om grunderna i svenskt teckenspråk och språkutveckling i svenskt teckenspråk. Speltid cirka 42 minuter. Filmen har valbar textning.

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan - förskolan Lärkan

Emma Löfgren Helander och Emelie Persson berättar om sina erfarenheter av att främja svenskt teckenspråk på förskolan Lärkan. Speltid cirka 35 minuter. Filmen har valbar textning.

Vad kan förskolan göra?

 • Säkerställ att barnen är omgivna av ett för dem tillgängligt språk som de kan ta till sig utan ansträngning – det är deras rättighet att språkutveckling i svenskt teckenspråk främjas.
 • Låt barnen få utveckla språk och identitet tillsammans med andra teckenspråkiga, både barn och vuxna. 
 • Det bör finnas förskollärare som har svenskt teckenspråk som modersmål anställd på förskolan.
 • Samla de barn på förskolan eller i kommunen som har behov av att utveckla svenskt teckenspråk så att de dagligen eller så ofta som möjligt får möjlighet att utveckla sina språkliga och sociala färdigheter tillsammans.   
 • Lär dig svenskt teckenspråk via en kvällskurs, en kurs på folkhögskola eller universitet eller via en onlinekurs. Var medveten om att lära sig ett nytt språk som svenskt teckenspråk tar lika lång tid som att lära sig ett nytt talat språk.
 • Ta del av texterna i Skolverkets lärmodul samt föreläsningarna på denna sida.
 • Diskutera tillsammans hur ni på er förskola eller avdelning kan säkerställa barnens rätt att utveckla svenskt teckenspråk.
 • Säkerställ att det är en god visuell och auditiv miljö på förskolan.
 • Var medveten om och använd visuella strategier. Du hittar mer information om visuella strategier på sidan visuell miljö eller i webbseminariet Att främja svenskt teckenspråk i förskolan - med Lina Jerpö längre upp på den här sidan.
 • Tro på barnen och ha höga förväntningar på dem. Kom ihåg att de alla har olika behov.
 • Låt den teckenspråkiga kulturen bli en del av förskolans kultur.
 • Var en god språklig förebild.
 • Gör ditt bästa, att teckna lite är en bra start och bättre än ingenting alls! Din inställning och attityd är viktig. 

Flera språk i barngrupp

I Skolverkets lärmodul Flera språk i barngruppen, finns förslag på språkutvecklande arbetssätt och hur undervisningen kan stötta flerspråkiga barns lärande i förskolan. Dessutom finns det flera fördjupningsartiklar som förtydligar hur förskolan kan stötta barn som har rätt att utveckla svenskt teckenspråk.

Publicerat måndag 29 augusti 2022