Två elever och en lärare sitter i ett konferensrum. En av eleverna teckar med sin lärare, och den andra eleven sitter koncentrerat och läser i en bok.

Stöd för elev med hörselnedsättning

För att barn och elever med hörselnedsättning ska få tillgång till och delaktighet i förskole- och skolverksamheters lärmiljö finns det flera aktörer med olika ansvar och uppdrag.

I vissa kommuner finns specialpedagoger med särskild hörselkompetens som har ansvar för insatser inom hörselområdet. Skolhuvudmannen har ansvar för att lokalerna är lämpliga, till exempel att de har en bra ljudmiljö. Det är också viktigt att de undervisande pedagogerna har kompetens att undervisa elever med hörselnedsättning med eller utan hörteknik.

Möjligheter till stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder information, rådgivning och fortbildning till personal inom förskole- och skolverksamheter. Från landstingen ges olika former av informationsinsatser och stöd till barn och vårdnadshavare. Landstingens hörselvård har ansvar för hjälpmedel som föranletts av hörselnedsättningen, exempelvis mikrofoner, förstärkare och teleslingor. Ansvaret tolkas dock olika från landsting till landsting.

Publicerat torsdag 21 mars 2019