Undervisning på distans för elever med hörselnedsättning eller dövhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

Det är viktigt att eleven får individuella anpassningar utifrån sina behov med tydliga strukturer vid undervisning på distans. Behåll dagsrutiner,
arbetsordning och scheman så långt som möjligt.

Försök att genomföra de aktiviteter eller den undervisning som brukar vara planerad vid en bestämd tid på dagen. Erbjud, så långt som möjligt, samma anpassningar och stöd som eleven har i skolan. Kontinuitet och igenkänning underlättar och sparar energi för eleven. Använd det undervisningsmaterial och den form av kommunikation som eleven är van vid. Testa att hörtekniken, bildkvalitén och kommunikationen fungerar tillsammans med eleven innan undervisningen börjar. Betydelsefulla personer för att undervisningen ska fungera för eleven är vårdnadshavare, assistenter och support för tekniken.

Fyra råd för distansundervisningen:

Prioritera vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.

Avgränsa genom att ge korta, tydliga och tidsbegränsade uppgifter.

Återkoppla kontinuerligt till eleverna vid tydliga tider för kontakt. Använd digitala kontaktvägar eller mobiltelefon.

Tydliggör arbetsuppgifter och aktiviteter i dialog med eleven och var uppmärksam på att eleven har förstått. Det kan

underlätta för eleven om följande frågor kan besvaras:

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag vara?
  • Hur ska jag göra det?
  • När ska jag göra det?
  • Hur länge ska jag göra det?
  • Vad händer sedan?

För elever med intellektuell funktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå och som är hemma från skolan på grund av infektionskänslighet finns det utmaningar att genomföra distansundervisning utifrån att undervisningen behöver vara nära och konkret. Om läraren kommunicerar med eleven via en lärplattform eller konferenssystem behöver bild och samtalsteknik tänkas igenom. Detta förutsätter även att eleven har en samtalspartners med sig i hemmet som förstärker det som görs eller sägs. Låt eleven använda de läromedel som används i skolan exempelvis digitala verktyg, material för skapande.

Det är viktigt att det sker en kontinuerlig avstämning mellan lärare och vårdnadshavare samt med resurs eller assistent som kan finnas i hemmet. Även om läraren finns med i undervisningen på distans i olika grad så blir vårdandhavare, resurs eller assistent viktig del i undervisningen som bland annat kan behöva förtydligas genom tal, stödtecken eller svenskt teckenspråk.

Länkar

Information angående hörselnedsättning samt användande av svenskt teckenspråk vid undervisning på distans

Information angående synnedsättning vid undervisning på distans

Information runt specifika diagnoser kopplat till coronavirus och covid-19

Film hur digitala verktyg kan användas tillsammans med barn och elever som har en medfödd dövblindhet

Publicerat tisdag 18 maj 2021