Bilden visar ett klassrum med elever där en elev räcker upp handen.

Lärmiljö

En viktig uppgift för skolan är att kartlägga så mycket kunskap kring eleven som möjligt, för att ge förutsättningar för ett ultimat lärande.

Skolan måste anpassa miljön för att möta den enskilda elevens behov. Exempel på anpassad miljö, när det gäller att möta denna målgrupp eller elevkategori är de auditiva, fysiska och språkliga miljöerna samt den individanpassade undervisningen. Trots all anpassning finns det alltid mer att utveckla för att ytterligare förstärka förutsättningarna elevens lärande. Vilken värdegrund och vilka attityder eleven möter i sin omgivning är i slutänden det mest avgörande för detta.

Det här kan du tänka på i undervisningssituation och i mötet med eleven:

  • Att möta eleven på ett strukturerat sätt, ge visuellt stöd genom att använda tecken, teckenspråk, schema och bilder.
  • Att mötet med eleven sker genom att använda ett konkret språk.
  • Att eleven har förförståelse och är förberedd på kommande aktivitet.
  • Att tillrättalägga den auditiva miljön och stödja eleven att använda sina hörseltekniska hjälpmedel.
  • Att eleven förstår det som är undervisningens mål och syfte.
  • Att eleven behöver variationer och pauser i aktiviteterna då funktionsnedsättningarna har betydelse för koncentrationen.
  • Att ge eleven tid för reflektion.
Publicerat fredag 2 oktober 2020