Bedömning av ansökan

SPSM bedömer och tar beslut om bidrag. Beslut kan tas för innevarande år samt två år framåt.

- Projektet som ansökan gäller ska rikta sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i det offentliga skolväsendet och inom motsvarande utbildningar med enskild huvudman.

- Projektet ska bidra till att uppfylla SPSM:s mål att elever med funktionsnedsättningar har likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utbildning.

- Projektet ska vara utformat i överensstämmelse med målen i läroplan och kursplan.

- Projektet ska syfta till att avhjälpa en brist och svara mot ett identifierat behov.

- Projektets produkt eller resultat ska stimulera till egen aktivitet, till samverkan och samspel mellan elever, öka elevens inflytande och ansvar för det egna lärandet, stimulera skapande av egna prestationsmål, ge möjlighet till bedömning av den egna prestationen och ha en icke-segregerande effekt.

- Vid bedömning av ansökan tar vi hänsyn till barnkonventionen.

Publicerat onsdag 27 maj 2020