Villkor för produktionsstöd

 • Produktionsstöd kan ges till den som har kompetens om läromedelsproduktion samt har tillgång till försäljnings- och distributionskanal.

 • Projektet som ansökan gäller ska rikta sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i det offentliga skolväsendet och inom motsvarande utbildningar med enskild huvudman.
   
 • Projektet ska bidra till att uppfylla SPSM:s mål att elever med funktionsnedsättningar har likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utbildning.
   
 • Projektet ska syfta till att avhjälpa en brist och svara mot ett identifierat behov.
   
 • Projektets produkt eller resultat ska stimulera till egen aktivitet, till samverkan och samspel mellan elever, öka elevens inflytande och ansvar för det egna lärandet, stimulera skapande av egna prestationsmål, ge möjlighet till bedömning av den egna prestationen och ha en icke-segregerande effekt.
   
 • Projektet ska vara utformat i överensstämmelse med målen i läroplan och kursplan.
   
 • Gäller ansökan digitalt läromedel eller digitala delar - följ SPSM:s rekommendationer för tillgänglighet på ett relevant sätt.
   
 • Det är viktigt att projektet har relevant bemanning och god kompetens om avsedd målgrupp.

 • Produktionsstöd kan beviljas för ett projekt som blir färdigt inom ramen för tre år.
   
 • Produkter som får stöd ska försäljas till ett marknadsmässigt pris och  försäljas mot skolor.

 • Kalkylen ska vara noggrant ifylld. Ta hjälp av exempelkalkylen (PDF-dokument, 8 bytes)

 • Produktionsstöd ges normalt till delar av kostnaden men kan i vissa fall ges till hela kostnaden exklusive moms.

 • Registreringsbeviset måste vara aktuellt.

 • Det sökande förlaget får inte vara bidragsberoende.

 • Ofullständiga och felaktigt ifyllda ansökningar behandlas inte. Var därför noga med att läsa igenom instruktionerna om hur du fyller i ansökningsblanketten.

Vad ger vi inte stöd till?

 • Distribution och inköp av teknisk utrustning
 • Hjälpmedel
 • Lärarmaterial eller metodmaterial
 • Annonser i lokal eller rikspress
 • Mässor och konferenser.

Observera att alla marknadsföringsinsatser med stöd måste avklaras inom projekttiden.

Publicerat torsdag 6 april 2017 Granskat måndag 23 oktober 2017