Läromedel för elever med språkstörning

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

AKK fungerar till största del som ett stöd för att kompensera och utveckla ett bristfälligt ordförråd, stödja den tidiga läsinlärningen samt vara ett minnesstöd.

För elever som har grava uttalssvårigheter används tecken som stöd för att förtydliga talet och hålla kvar språkljuden och orden under en längre stund.

Läs mer om AKK och symbolstöd.

Individuella inställningar

I digitala tjänster och produkter finns det ofta funktioner som ger goda möjligheter att anpassa individuellt. Inte alltid bara med hjälp av läromedlet utan också genom de enheter som används. Det kan vara att välja vilket innehåll som ska visas eller kunna reglera hastigheter i övningar.

Läs mer om individuella inställningar

Inspelad text med mänsklig röst

Reglerbar uppläsning tillsammans med text kan utgöra ett värdefullt stöd. Mänsklig röst är att föredra eftersom rösten är ett viktigt redskap för att skapa betydelse genom att skifta tempo, fokus genom att höja och sänka röstvolym, värde genom betoning och tydlighet genom pauseringar, effektpaus och tankepaus.

Läs mer om inspelad text.

Långsam progression

Detta innebär att ett läromedel är utformat så att det innehåller många övningar på samma moment och många uppgifter inom samma område vilket passar elever med språkstörning utomordentligt. Dels behöver de längre tid att processa information, dels så behöver de fler repetitioner för att memorera det inlärda.

Läs mer om långsam progression

Lättläst

Lättlästa texter är bra för målgruppen, men det är viktigt att krångliga och främmande ord finns med i texterna och förklaras med kontextuellt stöd och kompletterande illustrationer för att ordförrådsutvecklingen inte ska avstanna. Det är viktigt att eleverna får tillgång till den terminologi som används inom olika ämnen och inte bara erbjuds texter med redan väl kända ord och begrepp.

Läs mer om lättläst.

Tydlig och konsekvent layout

För de elever som redan använder mycket energi och fokus till att tolka, förstå och genomföra olika uppgifter underlättar en tydlig layout. Om innehållet är disponerat på liknande sätt och i konsekvent ordning behöver inte eleven använda tankemöda för att lista ut hur innehåll och uppgifter är utformade.

Läs mer om tydlig layout

Textad film

Textad film utgör ett stöd för de elever som har hunnit så långt i sin läsinlärning att de hinner med att läsa textremsan. Ett gott komplement är om texten finns vid sidan om filmen så att eleven kan gå tillbaka och repetera i sin egen takt. Textad film är mest värdefull för elever från högstadiet och uppåt.

Läs mer om textad film.

Åtkomlig text

Detta innebär att texten i det digitala läromedlet är lagrad som text vilket gör att den är möjlig att kopiera och fungerar då tillsammans med exempelvis talsyntes. Som tidigare nämnts är det att föredra om texten är uppläst av mänsklig röst då prosodin utgör ett stort stöd för förståelsen.

Läs mer om åtkomlig text

Publicerat onsdag 27 maj 2020