Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

NPF är ett brett begrepp och kan innefatta allt från större
koncentrationssvårigheter och Adhd till Aspergers syndrom och autism.

En elev med koncentrationssvårigheter eller Adhd och liknande har ofta nytta av:

 • Läromedel med tydlig struktur och layout, det vill säga avskalade, rena och med bilder som knyter an till och åskådliggör innehållet.
 • Digitala läromedel med möjlighet att göra individuella inställningar, till exempel att kunna dölja viss information, underlättar.
 • Att det går att använda alternativa verktyg, till exempel talsyntes.
 • Läromedel som går att lyssna på.
 • Textföljning, att kunna lyssna och samtidigt följa med i markerad text, kan underlätta fokusering för en del.
 • Lättlästa texter. En del elever behöver lättlästa texter. För att behålla koncentrationen är det viktigt att erbjuda variation med omväxlande uppgifter, olika typer av medier och även använda sig av elevens intressen.

Elever med autism och Aspergers syndrom har ofta nytta av:

 • Förutsägbarhet och tydlighet hos läromedlet vilket ger förutsättningar för att eleven ska känna sig delaktig i och trygg.
 • Visuellt stöd i form av skriven text och bilder som underlättar förståelsen.
 • Motiverande innehåll som stämmer överens med elevens intressen kan hjälpa till att stärka motivationen och därmed lärandet.
 • Digital form med möjlighet att göra individuella inställningar, där det till exempel går att ändra layout och välja svårighetsgrad.
 • Lyssna på texter. En del av eleverna har nytta av att lyssna på texter. Då kan upplästa läromedel vara till stor hjälp.
 • Alternativa verktyg kan underlätta inlärningen.
Publicerat onsdag 27 maj 2020