Utvecklingsstörning

Här följer en kort beskrivning av utvecklingsstörning. En utförligare beskrivning kan du läsa i pdf:en till höger samt på sidorna på spsm.se.

Personer med utvecklingsstörning har nedsatt förmåga att ta in och bearbeta information, generalisera samt att använda sin kunskap i olika vardagliga situationer. Arbetsminnet är ofta nedsatt och kunskap kan därför glömmas från en dag till en annan. Behovet av upprepning är stort. För att kunna samspela behövs ofta ett alternativt sätt att kommunicera.

Stora variationer

Det finns stora variationer inom utvecklingsstörning vilket betyder att både lärsituationer och läromedel behöver anpassas för att ge eleven möjlighet att ta till sig kunskap och utveckla sin självständighet.

Det är inte ovanligt att personer med utvecklingsstörning även har andra funktionsnedsättningar. Några exempel är rörelsehinder, syn- eller hörselskador, autism och tal- och språksvårigheter.

För att personer med utvecklingsstörning ska få rätt bemötande brukar man dela in målgruppen i tre begåvningsnivåer, grav, måttlig och lindrig, utifrån behov och förutsättningar. Här blir det tydligt hur stor bredden inom gruppen faktiskt är. Läs mer om detta i vår fördjupade beskrivning i pdf:en om utvecklingsstörning.

Språkutveckling och kommunikation

Språkutvecklingen är ofta försenad eller avvikande. Eleven kan behöva stöd av konkreta material, bilder, symboler eller tecken tillsammans med talat språk.

Det nedsatta arbetsminnet har stor betydelse för språkförståelsen och förmågan till inlärning. Personer med utvecklingsstörning använder sig ofta av enstaka ord eller korta meningar. Det finns även de som talar flytande och i fullständiga meningar.

Kommunikativt samspel

Många har också nedsatt förmåga att förstå de grundläggande stegen för kommunikativt samspel: att kunna starta, upprätthålla och avsluta ett samtal. Turtagning är ett område som behöver tydliggöras många gånger för den här gruppen.

Vad kan underlätta lärandet?

Stöd för minnet

Det kan finnas behov av verktyg för att ge stöd till minnet när det gäller exempelvis tidsuppfattning och planering.

Var finns eleverna?

Under förskoletiden finns de flesta barnen i kommunens eller fristående aktörers ordinarie förskoleverksamhet.

Grundsärskola, inriktning ämnen

Här har de flesta eleverna en lindrig utvecklingsstörning. De här eleverna läser samma ämnen som övriga grundskolan, men enligt grundsärskolans läroplan. En del av eleverna är individintegrerade. Det vill säga de går i en grundskoleklass, men läser enligt grundsärskolans läroplan.

Grundsärskola, inriktning ämnesområden

Här finns elever med grav eller måttlig utvecklingsstörning varav den största gruppen har en måttlig utvecklingsstörning. Eleverna läser ämnesområden.

Gymnasiesärskola, Nationella program

Här finns de elever som tidigare gått på grundsärskolan och har läst enligt grundskolans ämnen.

Gymnasiesärskola, Individuella program

Här finns de elever som tidigare gått på grundsärskolan med inriktning ämnesområden.

Vuxenstudier

För vuxenstuderanden finns bland annat följande utbildningsalternativ:
Särskild utbildning för vuxna, träningsskolenivå, Särskild utbildning för vuxna, grundsärskolenivå, Särskild utbildning för vuxna, gymnasiesärskolenivå.

Publicerat fredag 9 oktober 2020