Tillgänglighetsmodellen

Tillgänglighetsmodellen beskriver hur förskolan och skolans pedagogiska, sociala och fysiska miljöer behöver samspela för att barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I handledningen Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning beskrivs modellen i sin helhet.

Tillgänglighetsmodellen. En triangel med orden social miljö, samspel, utveckling, fysisk miljö och pedagogisk miljö runt. I mitten står förutsättningar för lärande.

Innehållet i DATE lärmaterial vilar på Tillgänglighetsmodellen och dess definition av tillgänglighet.

I en tillgänglig lärmiljö ska elevers olika sätt att fungera inte behöva spela någon roll för deras möjligheter att lära sig och vara delaktiga i skolans olika aktiviteter. Att göra lärmiljön tillgänglig innebär till exempel att man ställer frågor som: har vi sett till att alla elever kan komma in i skolans lokaler? Har vi tänkt igenom och utformat undervisningen utifrån de olika sätt som elever tar in information? Hur lägger vi upp friluftsdagen eller studiebesöket så att alla, oavsett funktionssätt, kan delta? Hur arbetar vi aktivt för att förebygga trakasserier och kränkande behandling?

Ett arbete för ökad tillgänglighet är lösningsfokuserat. I lärmiljön innebär det att ta reda på vilka hinder som skapar dåliga förutsättningar för lärande och utveckling och vad som kan göras annorlunda. Hur kan brister i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön åtgärdas? När man har tillgänglighetsglasögonen på sig blir det inte en elev eller en specifik elevgrupp som ska förändras, utan lärmiljön som behöver utformas annorlunda.

Publicerat fredag 9 juni 2017 Granskat måndag 22 januari 2018