Styrdokument för DATE

Följande utdrag ur Skollagen samt Läroplanen för förskolan anger hur DATE lärmaterial knyter an till styrdokumenten. Det inkluderar även Diskrimineringslagen.

Läroplanen för förskolan LpFö98

Ur avsnittet Saklighet och allsidighet

Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygg­het, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.

Ur avsnittet Förskolans uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
//
Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.

Skollagen

Ur Kapitel 4

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Diskrimineringslagen

Kopplat till kapitel 1

Sedan 2015 är bristande tillgänglighet inskrivet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen.
Diskrimineringslagen utgår från en persons möjligheter i jämförelse med en annans. Diskrimineringsformen bristande tillgänglighet gäller enbart diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. I utbildningssektorn betyder det att barn och elever med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med kamraterna utan funktionsnedsättning.

Förskolor som aktivt arbetar med att göra sina lärmiljöer tillgängliga – oavsett vilka barn som finns i gruppen för stunden – kommer på sikt att ha en verksamhet där fler barns sätt att fungera får plats.

Därför är arbetet med tillgänglighet en del av förskolans likabehandlingsarbete. Aktiva åtgärder för att förebygga och främja likabehandling leder till att diskriminering och trakasserier motverkas.

Kommentar:
Även om bristande tillgänglighet bara gäller diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning, kan lösningar och utformning som förbättrar tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning gynna även andra barns sätt att fungera.

Publicerat måndag 17 september 2018