Till startsidan
 
Vi använder webbkakor

En klass med elever som sträcker upp händerna

Tillgänglighet

Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen när det gäller tillgänglighet i skolan. Lagen klassar numera bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler.

Vad menas med tillgänglig utbildning?

Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga.

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår med fördel i verksamhetens kvalitetsarbete, värdegrundsarbete och i det pedagogiska samtalet.

Tillgänglighet i praktiken

I förskolan och skolan ska alla barn och elever kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden.

För att underlätta det praktiska arbetet i skolan med att göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning består av dels en tryckt handledning, dels en webbaserad del med kartläggning och mall för handlingsplan. Den webbaserade delen når du via puffen i höger spalt och handledningen via beställningsrutan till höger.

Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor.

Gemensamt tillgänglighetspaket

Symbol för tillgänglighetspaketetSpecialpedagogiska skolmyndigheten har, tillsammans med Handikappförbundens projekt DATE, tagit fram ett gemensamt tillgänglighetspaket, kallat Tillgänglighet får skolan att funka.

Paketet består innehåller tre delar:

Utvärdera och kartlägg

Värderingsverktyget. Puffen i höger spalt leder dig till det webbaserade värderingsverktyget med kartläggning och handlingsplan.

Leda och planera

Distanskursen Tillgänglig utbildning - så gör vi det möjligt  ingår i Specialpedagogiska skolmyndighetens ordinarie distanskursutbud.

Kursen är till hjälp för att leda och planera verksamheternas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Målgrupp för utbildningen är personal inom förskola och skola: Chefer för verksamheten, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa.

Del av undervisningen

DATE lärmaterial för in tillgänglighet i utbildningen i år 4-9 med övningar som hjälper eleverna att utforska sin skolmiljö. Boken kan beställas via rutan till höger.

Utgå från barns och elevers behov

Tillgänglighet i förskola och skola handlar bland annat om att tänka igenom vilka individuella behov som finns i gruppen. Utifrån det kan lokaler anpassas och utnyttjas på ett medvetet sätt i undervisningen så att

  • barn och elever upplever delaktighet och social trygghet
  • läromedel och utrustning är tillgängliga och lokalerna framkomliga samtidigt som de inbjuder till lärande.

Olika undersökningar som gjorts visar att det behövs mer kunskap om vad som krävs för att verksamheten ska bli tillgänglig för barn och elever med funktionsnedsättning.

Pedagogisk tillgänglighet

Det handlar också om pedagogisk tillgänglighet. Verksamma i skolan måste ha kunskap om alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Det handlar om att se alternativ för att stärka barn och elevers delaktighet och ha respekt för individen, i stället för att acceptera hinder som utestänger. Och det handlar om social tillgänglighet så att det går att delta i alla aktiviteter.

Det kanske viktigaste av allt för en tillgänglig utbildning är att alla som jobbar och är ansvariga för förskolor och skolor är medvetna om hur viktigt det är med tillgänglighet. Först då blir en likvärdig utbildning för alla möjlig. På alla sidor under ”Stöd i skolan” står tillgänglighet i fokus. Där får du tips och kan inhämta kunskap om pedagogiska strategier och om pedagogiska verktyg som kan stödja tillgängligheten inom din verksamhet.

Organisation, grupp och individ

När vi planerar och organiserar utbildning eller verksamhet behöver vi beakta de olika konsekvenserna på organisations-, grupp- och individnivå.

Organisationsnivå:

  • Prioriteringar i resurstilldelning
  • Flexibel organisation
  • Kompetensutveckling
  • Samverkan
  • Tillgång till specialistkunskap

Gruppnivå:

Individnivå:

  • Lärande utifrån individens förutsättningar.

Tillgänglighet i skolan styrs av olika lagar:

Inspirerande exempel

Tillgänglig medeltidsdag för elever med funktionsnedsättning
Äntligen kan Fredrik visa vad han kan!
Alla pedagoger i Uppsala utbildas på alternativa verktyg i lärandet
Värderingsverktyger ger skolan koll på tillgängligheten

 

 

Publicerad: den 2 april 2012 14:04
Uppdaterad: den 7 september 2015 18:38

  

 

 

 

Handledning

 

Lärmaterial

 

Relaterade länkar

DATE:s webbsida

Regeringens proposition Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Vad är tillgänglighet i skolan?

Generaldirektören har ordet. Teckenspråkstolkad.

 

Textad version