Till startsidan
 
Vi använder webbkakor

En klass med elever som sträcker upp händerna

Tillgänglighet

Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler.

Vad menas med tillgänglig lärmiljö?

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår i verksamhetens kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som ett stöd för likabehandlingsarbetet.

Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn, elever och studerande kan inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Tillgänglighet i praktiken

För att underlätta det praktiska arbetet i skolan med att göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg som bygger på en tillgänglighetsmodell. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor.

Verktyget kan användas för att utvärdera verksamheten på olika nivåer. 

  • Organisationsnivå - bedömning och prioritering av resurser och kompetensbehov
  • Gruppnivå - att skapa en god lärmiljö och att utveckla pedagogiska strategier som skapar delaktighet för alla 
  • Individnivå - i vilken mån lärandet utgår från kunskap om behov och förutsättningar

Gemensamt tillgänglighetspaket

Symbol för tillgänglighetspaketetSpecialpedagogiska skolmyndigheten har, tillsammans med Handikappförbundens projekt DATE, tagit fram ett gemensamt tillgänglighetspaket.

Paketet innehåller tre delar:

Utvärdera och kartlägg

Värderingsverktyget. Puffen i höger spalt leder dig till det webbaserade värderingsverktyget med kartläggning och handlingsplan.

Distanskurs

Distanskursen Tillgänglig utbildning - så gör vi det möjligt är till hjälp för att leda och planera verksamheternas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Distanskursen är kostnadsfri och pågår under 9 veckor. Målgrupp för utbildningen är personal inom förskola och skola, chefer för verksamheten, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa.

Del av undervisningen

DATE lärmaterial för in tillgänglighet i utbildningen i år 4-9 med övningar som hjälper eleverna att utforska sin skolmiljö. Boken kan beställas via rutan till höger. Arbete är på gång med DATE för nya målgrupper, förskola, förskoleklass till årskurs 3 och gymnasieskolan.

Mer om tillgänglighet

Riv hindren - publikation om tillgänglighet från Myndigheten för delaktighet

Inspirerande exempel

 

 

 

Publicerad: den 2 april 2012 14:04
Uppdaterad: den 7 december 2015 11:55

    

 

 

 

Handledning

 

Lärmaterial

 

 

Vad är tillgänglighet i skolan?

Generaldirektören har ordet. Teckenspråkstolkad.

 

Textad version